افت قيمت هاي قراضه صادراتي سي آي اس

در اين هفته تنها يك معامله براي قراضه سي آي اس در تركيه گزارش شده و خبرها حكايت از كاهش قيمت قراضه وارداتي از سي آي اس به تركيه دارد . ترك ها علاقه چنداني براي خريد قراضه از سي آي اس ندارند  در اواسط هفته عرضه كنندگان آمريكائي و اروپائي  ارائه تخفيف هاي قابل توجه براي جذب خريداران در تركيه را آغاز كردند و همين مسئله بر قيمت قراضه سي آي اس تأثير گذاشت بطوريكه قيمت ها براي قراضه A3  از 295 تا 296 دلار سي اف آر در هفته گذشته به 290 تا 295 دلار سي اف آر تركيه معادل 240 تا 245 دلار فوب رستف رسيد . هزينه حمل در حوزه درياي سياه و آزوف 48 تا 50 دلار / تن است . قيمت ها براي قراضه روسيه به 300 تا 303 دلار سي اف آر تركيه برابر با 271 تا 275 دلار فوب رسيده اما در هفته گذشته معاملات با قيمت 307 تا 308 دلار سي اف آر بسته شد . قراضه    A3 اكراين هم با 5 دلار كاهش به 285 دلار سي اف آر تركيه معادل 253 تا 256 دلار فوب رسيده است .   

 

استيل پرايس