افت تقاضا براي مفتول در آسيا

افت تقاضا قيمت هاي مفتول را ديروز چهارشنبه 8 نوامبر در بازارهاي آسيا كاهش داد  بطوريكه ارزيابي ها براي مفتول با قطر 5. 6 ميليمتر به 548 دلار فوب چين رسيد . ديروز قيمت مفتول گريد Q195  با قطر 5. 6 ميليمتر در شانگهاي 4 هزار و 100 يوآن معادل 618 دلار تحويل درب انبار و 17 درصد ماليات برارزش افزوده بود كه نسبت به اوايل هفته 10 يوآن افزايش داشت . برخي كارخانه هاي صادركننده در شمال چين اين هفته چندان فعال نبودند اما در عوض با پيشنهادهاي 555 تا 560 دلار فوب خريداران را تشويق كردند تا براي سفارش وارد مذاكره شوند . البته برخي كارخانه هاي چيني از شرق اين كشور هنوز پيشنهاد 575 تا 580 دلار فوب را مطرح مي كنند اما پذيرفته اند كه اين قيمت دلخواه خريداران نيست  و پيشنهادهاي كارخانه هاي كوچكتر از استان هبي بدليل قيمت هاي بالا در بازار داخلي همچنان 570 تا 575 دلار فوب بود . در فيليپين قيمت 575 دلار سي اف آر مانيل معادل 560 دلار فوب است اما قيمت مورد قبول خريداران زير 550 دلار فوب مي باشد. پيشنهادها براي مفتول تركيه 535 دلار فوب و براي مفتول هند 545 دلار سي اف آر مانيل گزارش مي شود . 

 

استيل پرايس