ارزیابی ورق گرم در اروپا

ارزیابی ها برای ورق گرم داخلی اروپا در روز دوشنبه 6 نوامبر با 1 یورو افزایش به 541 یورو معادل 626 دلار و 96 سنت تحویل درب کارخانه در رور آلمان رسید . آخرین قیمت قابل معامله در آلمان و کشورهای بنلوکس 540 یورو بوده است . کارخانه های مطرح در غرب اروپا پیشنهاد 560 یورو را داشته اند و کارخانه های کوچکتر قیمت 520 تا 530 یورو را مطرح کرده بودند و حتی برخی خریداران به تازگی قیمت 550 یورو تحویل درب کارخانه را هم دریافت کرده اند .  

 

استیل پرایس