ارزيابي شمش صادراتي سي آي اس

ارزيابي ها براي شمش صادراتي سي آي اس در روز جمعه 465 دلار بود و پيشنهادها براي ماه دسامبر حداقل 470 دلار فوب مي باشد در حاليكه معاملات در 455 تا 460 دلار فوب بسته مي شود . كارخانه هاي سي آي اس ظاهراً تمايلي به قيمت هاي زير 470 دلار ندارند و گزارش مي شود اخيراً فروشي به تركيه با قيمت تقريباً 485 دلار سي آي اف معادل 470 دلار فوب درياي سياه داشته اند .  

 

استيل پرايس